Autism Treatment Center of America®

Change a Child's Life - Donate Today!
Autism Treatment Center, Celebrating Children with Autism!

Czech Rep. Version

Autismus muss kein Urteil auf Lebenszeit sein.

Vítejte v Centru pro lécbu autismu (The Autism Treatment Center of America), sídle , Son-Rise Programu® , efektivního prístupu pro deti a dospelé postizené Autismem, Poruchami na autistickém spektru, pervazivní vývojovou poruchou (PVP), Aspergrovým syndromem a dalöímy vývojovými problémy.

Tento prevratný prístup byl vytvoren rodici pro dalöí rodice a odborníky. Ucí je jak navrhnout a uskutecnit plán pro program domácího vyucování zamerený prímo na jejich díte. Son rise program® verí, ze rodic je tím nejcennejöím zdrojem pro díte, takze náö vzdelávací plán je navrzen nejen pro deti, ale téz pracuje s rodici. Ucíme rodice konkrétní vzdelávací techniky, pomáháme jim vytvorit si optimistický prístup k autismu, aby se mohli stát nejefektivnejöímy uciteli a terapeuty pro svoje díte a pomohli mu se dramaticky zlepöit ve vöech oblastech ucení, vývoje, dovedností a komunikace.

Ucitelé a terapeuti v Centru pro lécbu autismu mají obrovské mnozství praktických zkuöeností s aplikováním Son-rise programu®. Pracovali jsme jiz s více nez 22 000 rodici a odborníky z celého sveta - prináöíme skvelé výsledky jiz pres 25 let.

Jak principy a postupy Son-rise programu pomáhají detem s postizením?

 • Aktivní pripojení se k repetativním rituálum dítete nám pomuze odhalit záhadnost techto chování a výrazne zvyöuje ocní kontakt, pomáhá sociálnímu rozvoji a ucí hru mezi dvema lidmi.
 • Vyuzití motivace dítete rozvíjí ucební schopnosti a staví základ pro vzdelání a ucení dovedností.
 • Ucení pomocí interaktivní hry ústí v efektivní a smysluplnou socializaci a komunikaci.
 • Energetický, nadöený a entusiastický prístup zaujme díte a inspiruje jeho lásku k ucení a interakci.
 • Pouzití bezpredsudkového a optimistického prístupu maximalizuje príjemný prozitek dítete, pozornost a touhu po lidské interakci behem jeho Son-rise programu®.
 • Urcení rodice jako nejdulezitejöí a trvající zdroj dítete prináöí neustálý zámer na vzdelávání a inspiraci.
 • Vytvorení bezpecného prostredí bez rozptylovacích faktoru poskytuje optimální prostredí pro ucení a rust.

Wir können Ihnen helfen. Muzeme Vám pomoci hned ted´.

 • Zavolejte 001 413 229 2100 a zamluvte si pulhodinovou konzultaci zdarma s jedním z naöich rodinných poradcu.
 • Zacnete aplikovat Son-rise program® metody ihned s pouzitím naöich konkrétních taktik, které Vám pomohou v peti ruzných oblastech.
 • Tragen Sie sich auf unserer MAILING-LISTE ein und Sie bekommen unseren kostenlosen Katalog und andere Informationen.
 • Zapiöte se do naöeho informacníhoseznamu. Obdrzíte brozuju a ostatní informace zdarma.

Komunikujte s rodici a odorníky, kterí jsou v podobné situaci na naöí diskuzní strane. Nezálezí na tom, na jakém stupni rozvoje Vaöe díte je, Son-Rise program® navzdy zmení Váö prístup k autismu a Vaöemu díteti.

Tato strana byla prelozena, ale zbytek webových stránek, kurzy a katalogy jsou v Anglictine.

A Division of The Option Institute
A nonprofit, federally tax-exempt, charitable organization
2080 S Undermountain Road
Sheffield, MA USA 01257
Phone: 413/229-2100
Fax: 413/229-3202